Geografia i història

La Història, la Geografia i l’Art ens permeten conèixer i comprendre el món del passat i del present per convertir-nos en ciutadans i ciutadanes sensibles i compromeses amb el futur.

Aquest Departament té al seu càrrec el desenvolupament de les assignatures d’Història, Geografia i Història de l’Art presents a l’ESO i els Batxillerats LOMCE I BI (Batxillerat Internacional).

Però l’ensenyament d’aquestes disciplines va més enllà de les aules, de manera que organitza activitats extraescolars que porten els alumnes a visitar museus, jaciments arqueològics o infraestructures econòmiques, a realitzar recorreguts urbans o a assistir a projeccions cinematogràfiques o conferències. A través d’aquestes activitats, els continguts teòrics s’acosten a la realitat i entorn de l’alumnat, i aquest participa de forma activa i significativa en el seu propi aprenentatge.

Igualment, aquest Departament té un compromís amb el foment de la lectura i la investigació històrica i geogràfica pel que aquestes s’inclouen en tots els nivells.

PROFESSORAT i MATÈRIES

JOAQUÍN GARCÍA
1r ESO C
1r ESO D
2n ESO A
2n ESO B: Geografia i Història
Tutoria 1r ESO C
Taller de reforç de 2n ESO
PABLO ARLANDIS
1r ESO A
1r ESO B: Geografia i Història
3r ESO A
3r ESO B: Geografia i Història
BATXILLERAT H-CCSS LOMCE: Geografia
AMPARO FERRANDIS
4t ESO A
4t ESO B: Història
1r BATX. H-CCSS: Història del Món Contemporani
PR4: Àmbit socio-lingüístic
Aula de Convivència
EDUARDO LÓPEZ-PINTOR
2n ESO C
2n ESO D: Geografia i Història
Tutoria 2n ESO C
2n BATXILLERAT C-T: Història d’Espanya
1r i 2n BI-H-CCSS: Història NM BI
PILAR MONTEAGUDO
1r BI-C-T: Geografia NM BI
2n BATXILLERAT H-CCSS LOMCE: Història d’Espanya
2n BI-C-T: Història d’Espanya
2n BATXILLERAT H-CCSS: Història de l’Art
Equip de Coordinació BI
Aula de Convivència
Cap de Departament

LLIBRES DE TEXT

ESO. Gª i Hª (Santillana)
PR4. Diversificación. Ámbito lingüístico y social. Nivel II (Ed. Editex) y Quadern de diversitat. (Valenciano) (Ed. Ecir)
1r BATX. Hª del Mundo Contemporáneo (Vicens Vives)
2n BATX. Geografía de España (Anaya)
2n BATX. Historia de España (Almadraba)
2n BATX. Historia del Arte (Vicens Vives)

LLIBRES DE LECTURA

1r ESO
Jesús Cortés, L’ull de la mòmia, Ed. Bromera.

2n ESO
Dolors Garcia i Cornellà, L’esclau del Mercadal, Ed. Bromera.

3r ESO
Erich Scheurmann, Discursos de Tuiavii de Tiavea, jefe samoano, Ed. Punto Crítico.

4t ESO
Joseph Joffo, Un saco de canicas, Editorial De Bolsillo.

PR4
Carlos Ruiz Zafón, El palacio de medianoche.
Lourdes Boïgues, El secret de Caterina Cremec.
Darío Fo, Ací no paga ni deu.
María Menéndez Ponte, Héroe a mi pesar.
Buero Vallejo, Historia de una escalera.

1r BATX
1r Batxillerat Internacional: Arthur Solmssen, Una princesa en Berlín, Tusquets.
1r Batxillerat LOMCE: Primo Levi, Si esto es un hombre.

2n BATX
2n Batxillerat, Història d’Espanya: Alberto Méndez, Los girasoles ciegos, Ed Anagrama.
2n BI, Geografia: Patrick Buckley ,Souvenirs , Ed Suma.
2n BI. Història NM: Christopher Clark Sonámbulos, Galaxia Gutenberg.

CRITERIS METODOLÒGICS I DE QUALIFICACIÓ

A)En tots els nivells, des de 1r ESO fins a 1r BATXILLERAT (ambdós inclosos) els alumnes duran a terme: l’anàlisi de fonts geogràfiques i històriques, la lectura d’un llibre i la realització d’un treball de recerca.

B) Els criteris de qualificació a aplicar en cada curs seran els següents:

• ESO:
70% proves escrites.
20% treballs: aquests inclouen les activitats diàries de classe així com la lectura i el treball de recerca.
10% comportament i actitud.

En tot el material escrit elaborat (exàmens, treballs) es tindran en compte les faltes d’ortografia. Cada 10 faltes es reduirà la nota en 0,25 punts.

La recuperació de l’assignatura es farà a final de curs. Es farà mitjana de les avaluacions qualificades amb 4 o més nota. Es recuperaran les avaluacions suspeses amb menys de 4 o les qualificades amb 4 quan la mitjana no surti 5 o més. S’aproven les avaluacions quan la qualificació sigui de 5 o més. La recuperació no podrà ser qualificada amb més d’un 6.

• TALLER DE REPÀS (2n ESO):
60% proves escrites.
40% activitats.

• PR4:
70% proves escrites.
20% treballs: aquests inclouen les activitats diàries de classe així com la lectura i el treball d’investigació.
10% comportament i actitud.

En tot el material escrit elaborat (exàmens, treballs) es tindran en compte les faltes d’ortografia. Cada 10 faltes es reduirà la nota en 0,25 punts.

La nota final de curs de cada matèria de l’àmbit s’obté amb la mitjana de les avaluacions qualificades amb 4 o més nota. La recuperació de l’assignatura es farà al llarg del curs. Es farà mitja de les avaluacions qualificades amb 4 o més nota. Es recuperaran les avaluacions suspeses amb menys de 4 o les qualificades amb 4 quan la mitjana no isca 5 o més. S’aproven les avaluacions quan la qualificació siga de 5 o més. La recuperació no podrà ser qualificada amb més d’un 6.

• BATXILLERAT:
90% proves escrites.
10% activitats

La recuperació de les assignatures es farà a final de curs (excepte en 1r Batx. (HMC) que es farà al llarg del curs). Es farà mitjana de les avaluacions qualificades amb 5 o més nota, excepte en 1r Batx que es farà amb 4). Es recuperaran les avaluacions suspeses amb menys de 5. S’aproven les avaluacions quan la qualificació sigui de 5 o superior. La recuperació no podrà ser qualificada amb més d’un 6.

C) Faltes d’assistència:
-L’alumne que arribe al 30% de faltes d’assistència per avaluació sense justificació oficial perdrà el dret a l’avaluació contínua pel que haurà de presentar-se a l’examen de final del curs, sent un 6 LA nota màxima amb la qual podrà ser qualificat.
-L’alumne que falte a un examen s’examinarà dels seus continguts en el següent examen programat en l’assignatura. En cas que no siga possible, es farà en la data fixada pel professor/a, sempre que aporte justificació oficial.

D) En el cas que un alumne/a siga sorprés copiant o intentant copiar en un examen:

-Se li qualificarà amb un 0 en l’examen, i -perdrà el percentatge (10%) d’actitud en l’avaluació.
-En el cas de reincidir, l’alumne/a perdrà el dret a l’avaluació contínua i, per tant, haurà de presentar-se a l’examen final de curs, amb els continguts del curs complet.

En el cas que un alumne/a present un treball no personalitzat, copiat íntegrament d’un company/a o font sense citar:

-Se li qualificarà amb un 0 en el treball.
-Perdrà el percentatge (10%) d’actitud en l’avaluació, i haurà de repetir el treball i encara que ja no serà qualificat pel professor/a, l’alumne/a podrà recuperar totalment o parcialment el percentatge de la nota relatiu a actitud.

E) Recuperació d’assignatures pendents de cursos anteriors:
-Els alumnes amb assignatures pendents de cursos anteriors en ESO completaran un dossier d’activitats preparat pel professor / a corresponent que l’alumne haurà de lliurar el dia fixat per a l’examen (mes de febrer). El seu lliurament completat és condició indispensable per poder presentar-se a l’examen de recuperació. La nota final serà el 50% de la nota obtinguda en les activitats del dossier i el 50% de la nota de l’examen.

-Els alumnes amb l’assignatura d’Història del Món Contemporani pendent de 1r de Batxillerat hauran de presentar-se a dos exàmens per poder superar-la. El primer examen serà en gener i el segon en abril.

ENLLAÇOS D'INTERÉS

Geografia
– Institut Nacional d’Estadística http://www.ine.es
– Worldmapper http://www.worldmapper.org
– Gràfics de Hans Rosling http://www.gapminder.org
– Institut Geogràfic Nacional http://www.ign.es/ign/es/IGN/ane.jsp
– Agència Estatal de Meteorologia http://www.aemet.es/es/portada

Història
– ArteHistoria http://www.artehistoria.jcyl.es
– Fòrum Memòria Històrica http://www.foroporlamemoria.info
– Educahistoria http://www.educahistoria.com/cms

El món, hui
– Rebelión http://www.rebelion.org
– Le Monde Diplomatique http://www.mondediplomatique.es/isum/Main?ISUM_Portal=1

Art
– Museu del Prado. Galeria on line http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line
– Musée du Louvre http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp
– The National Gallery (Londres) http://www.nationalgallery.org.uk/visiting/espanol-spanish

Propers esdeveniments de Geografia i història


No hi ha cap esdeveniment properament

Últimes notícies de Geografia i història

21 Octubre 2019

PRESENTACIÓ IES PERE BOÏL

A continuació vos deixem l'enllaç de la Presentació del IES Pere Boil realitzada per un grup de alumnes de AF1 2018/2019 com a projecte de…
11 Octubre 2019

NOU CANAL DE YOUTUBE

Tenim un nou canal de YouTube del nostre centre on anem a mostrar tots els projectes que desenvolupem al llarg del curs. Us convidem a…
Top