Electrònica

COMPONENTS

        JOSE ANTONIO GARCIA COLLADO  (CAP DEPARTAMENT)

        JUAN ANTONIO RODRIGUEZ MATA

        MANUEL VICEDO ESPINOSA

        EUFRASIO OLIVER SANCHEZ

        MARCOS LEIRÓ

       BERNAT PELLICER

       LUIS DEL CASTILLO

       

 

CICLES AUTORIZATS

CFGM T Instal·lacions de Telecomunicacions (LOE)

CFGS TS Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics (LOE)

TÍTOL PROFESSIONAL BÀSIC EN: ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

Grau Bàsic 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Operari d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Ajudant de muntador d’antenes receptores/ televisió satèl·lits. Ajudant d’instal·lador i reparador d’equips telefònics i telegràfics. Ajudant d’instal·lador d’equips i sistemes de comunicació. Ajudant d’instal·lador reparador d’instal·lacions telefòniques. Peó de la indústria de producció i distribució d’energia elèctrica. Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics. Operador d’acoblament d’equips elèctrics i electrònics. Auxiliar de manteniment d’equips elèctrics i electrònics. Provador/ajustador de plaques i equips elèctrics i electrònics. Muntador de components en plaques de circuit imprés.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Instal·lacions elèctriques i domòtiques.

Equips elèctrics i electrònics.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoría.

Formación y Orientación Laboral I.

Formación en centros de trabajo(Unidad formativa I).

Segon curs:

Instal·lacions de telecomunicacions.

Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Formació en Centres de Treball.

Tutoría.

Formación y Orientación Laboral II.

Formación en centros de trabajo(Unidad formativa II).

COM S’ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ

Títol Professional Bàsic en ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA.

Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ALS QUE ESTE TÍTOL PERMET l’APLICACIÓ DE CRITERIS DE PREFERÈNCIA PER A l’ADMISSIÓ EN CAS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:

Electricitat i Electrònica. Informàtica i Comunicacions. Fabricació Mecànica. Instal·lació i Manteniment. Energia i Aigua. Indústries Extractives. Marítimo-Pesquera. Química. Transport i Manteniment de Vehicles. Fusta, Moble i Suro. Edificació i Obra Civil

Top