Biologia i geologia

COMPONENTS

PROFESSORA GRUPS CÀRRECS
Pilar Tabuenca Recatalá – Biologia i Geologia 1r ESO
– Programa Proeducar 1r i 2n ESO
Tutora 1r ESO D
Marta Sapena Martínez – Biologia i Geologia 4t ESO
– Taller Laboratori de Biologia i Geologia de 3r ESO
– Biologia 2n Batxillerat
– Biologia 1r Batxillerat Internacional
– Biologia 2n Batxillerat Internacional
 
Laura Blasco Momparler – Biologia i Geologia 1r ESO
– Física i Química 2n ESO
– Sistemes Ambientals i Societats 1r Batxillerat
 
Ainhoa Alares García – Física i Química 2n ESO
– Biologia i Geologia 3r ESO
 
Carolina Tarín García – Àmbit Científic-Matemàtic de PMAR (3r ESO)
– Biologia i Geologia 1r Batxillerat
– Anatomia Aplicada 1r Batxillerat
Cap de Departament
Tutora de PMAR

NORMES GENERALS DEL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA I GEOLOGIA

A continuació s’indiquen algunes de les normes pròpies del departament i que es refereixen sobretot a la qualificació dels alumnes:

 • Per qualificar als alumnes es tindran en compte no solament les qualificacions obtingudes en les proves escrites sinó també un altre tipus d’indicadors com ara:
 • Aspectes actitudinals:
  • Assistència a classe i puntualitat: Les faltes i retards injustificats es puntuen negativament.
  • Atenció i participació la classe. Interès per l’assignatura i per l’aprenentatge en general.
  • Cooperació amb els companys.
  • Bons hàbits de treball.
  • Presentació en temps i forma dels treballs i els exercicis. Lliurar treballs o qualsevol tipus d’exercici escrit fora de termini repercutirà negativament en la nota.
  • Respecte per l’ambient de treball, els companys i professors, pel material propi, de l’aula, del laboratori i del centre.
 • Anàlisi de les produccions dels alumnes:
  • Quadern de classe.
  • Treballs escrits, desenvolupats individualment o col·lectivament a l’aula o fora d’ella, que els alumnes hagin de fer a petició del professor.
  • Altres produccions com informes de laboratori, monografies, resums, presentacions power-point, etc.
 • Els alumnes que superin 10 faltes d’assistència sense justificar per trimestre perdran el dret a l’avaluació contínua, pel que haurà de presentar-se a una única prova escrita que inclogui tots els continguts treballats aquest trimestre.
 • És imprescindible per a la realització de qualsevol prova escrita fora de termini la presentació d’informe o justificant mèdic. En cas de no poder justificar la manca d’aquesta manera l’examen es donarà per suspès.
 • Es considera que s’obté una qualificació d’aprovat a partir d’un 5 de nota mitjana.
 • L’alumne sorprès copiant del llibre, d’un altre company, de xulles, o de qualsevol altra manera, se li suspendrà l’examen amb un 0 independentment del contingut del material no permès i de si s’ha arribat a utilitzar o no.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ BIOLOGIA I GEOLOGIA 1r ESO

AVALUACIÓ TRIMESTRAL:
Proves escrites: 70%
Treball de casa: 10%
Participació a classe: 10%
Quadern: 10%

AVALUACIÓ ORDINÀRIA:
Es realitzarà la mitjana ponderada de les tres avaluacions amb l’objectiu de tenir en compte el progrés de l’alumne tant negatiu com positiu. Aquesta mitjana es realitzarà de la següent manera:

Primera avaluació (x 1) + Segona avaluació (x 2) + Tercera avaluació (x 3) = Nota Final.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:
Els alumnes que no aprovin la matèria en l’avaluació ordinària hauran de presentar-se a la prova extraordinària. La prova serà similar a les de tot el curs i inclourà qüestions dels temes treballats en les diferents avaluacions. Aquest examen tindrà caràcter d’examen final. Es considerarà aprovada la matèria si la nota és igual o superior a 5.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ BIOLOGIA I GEOLOGIA 3r ESO

AVALUACIÓ TRIMESTRAL:
Proves escrites: 60%
Activitats i treballs: 30%
Actitud: 10%

La nota de l’avaluació serà la suma dels tres apartats anteriors.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA:
Es realitzarà la mitjana ponderada de les tres avaluacions amb l’objectiu de tenir en compte el progrés de l’alumne tant negatiu com positiu. Aquesta mitjana es realitzarà de la següent manera:

Primera avaluació (x 1) + Segona avaluació (x 2) + Tercera avaluació (x 3) = Nota Final.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:
Els alumnes que no aprovin en l’avaluació ordinària de juny s’hauran de presentar a la prova extraordinària. Aquest examen tindrà caràcter d’examen final. Es considerarà aprovada la matèria si la nota és igual o superior a 5.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESO

AVALUACIÓ TRIMESTRAL:
Proves escrites: 80%
Activitats i treballs: 1 0%
Actitud: 10%

La nota de l’avaluació serà la suma dels tres apartats anteriors. Si el resultat d’alguna de les avaluacions trimestrals és d’insuficient l’alumne podrà realitzar una prova de recuperació dels temes treballats durant aquest trimestre al finalitzar el mateix.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA:
La nota final de l’assignatura en l’avaluació ordinària de juny s’obtindrà de la realització d’una mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada un dels tres trimestres.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA.
Els alumnes que no aprovin en l’avaluació ordinària de juny s’hauran de presentar a la prova extraordinària. Aquest examen tindrà caràcter d’examen final. Es considerarà aprovada la matèria si la nota és igual o superior a un 5.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ BIOLOGIA I GEOLOGIA 1r BATXILLERAT

AVALUACIÓ TRIMESTRAL:
Proves escrites (dues o tres per avaluació): 90% de la nota
Activitats, treballs i actitud: 10%

La nota de l’avaluació serà la suma dels dos apartats anteriors. En el cas de faltes d’assistència no justificades cadascuna d’elles suposarà la disminució de 0,25 a la nota obtinguda en l’avaluació fins a un màxim d’1 punt de penalització.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA:
La nota final de l’assignatura en l’avaluació ordinària de juny s’obtindrà de la realització d’una mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada un dels tres trimestres.

Els alumnes que en una avaluació tinguin 10 o més faltes sense justificar perdran el dret a tenir una avaluació contínua i pel que haurà de presentar-se a una única prova escrita que inclogui tots els continguts treballats durant aquest trimestre.

L’assistència als exàmens serà obligatòria i només podrà ser excusat mitjançant la presentació d’algun justificant mèdic (justificant del metge, part d’urgències, etc.) en cas de no justificar la falta de forma convenient, l’examen es donarà per suspès.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:
Els alumnes que no aprovin en l’avaluació ordinària de juny s’hauran de presentar a la prova extraordinària. Aquest examen tindrà caràcter d’examen final i la nota serà l’obtinguda en l’examen. Es considerarà aprovada la matèria si la nota és igual o superior a un 5.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ BIOLOGIA 2n BATXILLERAT

AVALUACIÓ TRIMESTRAL:
Proves escrites (dos exàmens parcials per avaluació): 7 0% de la nota.
Proves test setmanals: 10% de la nota.
Prova trimestral de tots els continguts treballats durant el trimestre: 20% de la nota.

La nota de l’avaluació serà la suma dels apartats anteriors.

Cada falta d’assistència no justificada o cada retard suposarà una reducció en 0,1 punts o 0,05 punts respectivament de la nota de l’avaluació fins a un màxim d’1 punt.

Els alumnes que en una avaluació tinguin 10 o més faltes sense justificar perdran el dret a tenir una avaluació contínua i seran avaluats únicament per l’examen final de l’avaluació corresponent.

Els alumnes que, per causes justificades (motius mèdics), no assisteixin a un examen, s’examinaran de la matèria corresponent en el següent examen que tinguin. La no justificació de la falta implicarà que l’examen obtingui una qualificació d’insuficient.

Si el resultat d’alguna de les avaluacions trimestrals és d’insuficient l’alumne podrà realitzar una prova de recuperació dels temes treballats durant aquest trimestre al finalitzar el mateix.

Si un alumne és sorprès en l’intent o pràctica de copiar del llibre, amb xulles, d’un altre company o d’una altra manera se li suspendrà l’examen amb 0.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA:
La nota final de l’assignatura en l’avaluació ordinària de MAIG s’obtindrà de la realització d’una mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada un dels tres trimestres. En el cas que el resultat de la mitjana sigui inferior a 5 l’alumne podrà realitzar una recuperació final.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:
Els alumnes que no aprovin en l’avaluació ordinària de maig hauran de presentar-se a la prova extraordinària de juny que es realitzarà en les dates que s’acordin segons la nova normativa del DOCV. Aquest examen tindrà caràcter d’examen final i la nota final serà l’obtinguda en l’examen.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ ANATOMIA APLICADA 1r BATXILLERAT

AVALUACIÓ TRIMESTRAL:
Proves escrites (almenys una per avaluació): 50% de la nota
Activitats, treballs i actitud: 50%

La nota de l’avaluació serà la suma dels dos apartats anteriors.

En el cas de faltes d’assistència no justificades cadascuna d’elles suposarà la disminució de 0,25 a la nota obtinguda en l’avaluació fins a un màxim d’1 punt de penalització.

Els alumnes que en una avaluació tinguen 10 o més faltes sense justificar perdran el dret a tenir una avaluació contínua i per la qual cosa haurà de presentar-se a una única prova escrita que inclogui tots els continguts treballats durant aquest trimestre.

L’assistència als exàmens serà obligatòria i només podrà ser excusat mitjançant la presentació d’algun justificant mèdic, en cas de no justificar la falta de forma convenient, l’examen es donarà per suspès.Realitzarà l’examen el primer dia d’incorporació a l’institut que tingui classe de l’assignatura mostrant el justificant mèdic.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA:
Si un alumne ha aprovat les tres avaluacions tindrà l’assignatura aprovada amb la nota corresponent a la mitjana aritmètica dels exàmens.

Si el resultat d’alguna de les avaluacions trimestrals és d’insuficient l’alumne podrà realitzar una prova de recuperació dels temes treballats durant aquest trimestre al finalitzar el mateix.

En el cas que el resultat de la mitjana de les tres avaluacions sigui inferior a 5 l’alumne serà convocat a realitzar la prova extraordinària.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:
Els alumnes que no aprovin en l’avaluació ordinària de juny s’hauran de presentar a la prova extraordinària. Es considerarà aprovada la matèria si la nota és igual o superior a un 5.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ SISTEMES AMBIENTALS I SOCIETATS 1r BATXILLERAT INTERNACIONAL

AVALUACIÓ TRIMESTRAL:
Proves escrites (almenys una per avaluació): 75% de la nota
Activitats, treballs i actitud: 25%

La nota de l’avaluació serà la suma dels dos apartats anteriors.

En el cas de faltes d’assistència no justificades cadascuna d’elles suposarà la disminució de 0,25 a la nota obtinguda en l’avaluació fins a un màxim d’1 punt de penalització.

Els alumnes que en una avaluació tinguin un nombre de faltes no justificades superior a 10 perdran el dret a avaluació contínua i seran avaluats únicament per l’examen final de l’avaluació corresponent.

Els alumnes que, per causes justificades, no assisteixin a un examen, s’examinaran de la matèria corresponent en el següent examen, juntament que la resta de matèria a avaluar.

En tractar d’avaluació sumativa si un alumne no supera la primera avaluació, aquesta serà recuperada en el moment que s’aprovi alguna de les avaluacions, sent per tant els exàmens acumulatius.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA:
La nota final de l’assignatura en l’avaluació ordinària de juny s’obtindrà de la realització d’una mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada un dels tres trimestres. En el cas que el resultat de la mitjana sigui inferior a 5 l’alumne podrà realitzar una recuperació final.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:
Els alumnes que no aprovin en l’avaluació ordinària de juny s’hauran de presentar a la prova extraordinària de juliol a la data i hora publicada amb anterioritat en els panells informatius del centre. Aquest examen tindrà caràcter d’examen final i la nota serà l’obtinguda en l’examen. Es considerarà aprovada la matèria si la nota és igual o superior a un 5.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ BIOLOGIA 1r I 2n BATXILLERAT INTERNACIONAL

AVALUACIÓ TRIMESTRAL:
Proves escrites (almenys una per avaluació): 80% de la nota, distribuïts de la següent manera:

Un 60% de la nota de cada avaluació correspondrà a les proves escrites de resposta oberta i que es corresponen amb el model de preguntes de la prova 2 i 3 del programa del diploma i amb el model de preguntes que fins ara s’han realitzat a la PAU. Es realitzaran com a mínim un examen d’aquest tipus per avaluació.

Un 20% es correspondrà amb la realització d’exàmens tipus test amb quatre opcions per pregunta i només una resposta correcta. En aquests exàmens el fet de cometre algun error no comportarà una penalització en la puntuació explicant-sol els encerts. Es realitzaran com a mínim un examen d’aquest tipus per avaluació.

Activitats, treballs i actitud: 20%. Fa referència a les memòries de les pràctiques que s’han realitzat i de les investigacions desenvolupades (treball de recerca individual, participació en el projecte de grup 4 i qualsevol altra investigació desenvolupada per tota la classe). En el cas de treballs de recerca dels alumnes l’assistència als mateixos serà també obligatòria i s’ha de presentar justificants mèdics en cas d’absència. En cas de no ser correctament justificada es qualificarà amb un 0.

Aquestes activitats pràctiques seran qualificades seguint els criteris que marca l’organització del Batxillerat Internacional i que es mostren a continuació:

Compromís personal 2 (8%) + Exploració 6 (25%) + Anàlisi 6 (25%) + Avaluació juny (25%) + Comunicació abril (17%) = Total 24 (100%)

La nota de l’avaluació serà la suma dels apartats anteriors. En el cas de faltes d’assistència no justificades cadascuna d’elles suposarà la disminució de 0,25 a la nota obtinguda en l’avaluació fins a un màxim d’1 punt de penalització. Els alumnes que en una avaluació tinguin un nombre de faltes no justificades superior a 10 perdran el dret a avaluació contínua i seran avaluats únicament per l’examen final de l’avaluació corresponent.

Els alumnes que, per causes justificades, no assisteixin a un examen, s’examinaran de la matèria corresponent en el següent examen, juntament amb la resta de matèria a avaluar.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA:
La nota final de l’assignatura en l’avaluació ordinària de juny s’obtindrà de la realització d’una mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada un dels tres trimestres. En el cas que el resultat de la mitjana sigui inferior a 5 l’alumne podrà realitzar una recuperació final.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:
Els alumnes que no aprovin en l’avaluació ordinària de juny s’hauran de presentar a la prova extraordinària de juliol a la data i hora publicada amb anterioritat en els panells informatius del centre. Aquest examen tindrà caràcter d’examen final i la nota serà l’obtinguda en el examen. Se considerarà aprovada la matèria si la nota és igual o superior a un 5.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DEL TALLER D'APROFUNDIMENT LABORATORI DE BIOLOGIA I GEOLOGIA DE 3r ESO

AVALUACIÓ TRIMESTRAL.
Proves escrites: 35% de la nota.

Quadern de laboratori i memòries: 35% de la nota. Es tindrà en compte que estiguin tots els continguts treballats en les memòries, les activitats fetes i corregides, els dibuixos, les taules i gràfiques, l’ús de vocabulari científic …

Actitud: 30% de la nota. Per valorar l’actitud es tindrà en compte els següents aspectes: les faltes d’assistència injustificades, la puntualitat o els retards, manca de material, deures, comportament inadequat, el lliurament no puntual dels treballs, la manca de neteja i ordre després de la pràctica. Cada 5 negatius acumulats en la mateixa avaluació es restarà un punt de la nota global fins a un màxim de 2 punts.

Els alumnes que superin 10 faltes d’assistència sense justificar per trimestre perdran el dret a l’avaluació contínua, pel que haurà de presentar-se a una única prova escrita que inclogui tots els continguts treballats aquest trimestre.

L’assistència als exàmens serà obligatòria i només podrà ser excusat mitjançant la presentació d’algun justificant mèdic, en cas de no justificar la falta de forma convenient, l’examen es donarà per suspès. Realitzarà l’examen el primer dia d’incorporació a l’institut que tingui classe de l’assignatura mostrant el justificant mèdic.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA.
La nota final del curs s’obtindrà mitjançant la mitjana aritmètica de la nota de les tres avaluacions que es realitzaran en el curs sempre que cap d’elles sigui inferior a 3.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA.
Els alumnes que no aprovin en l’avaluació ordinària de juny s’hauran de presentar a la prova extraordinària i lliurar el quadern i memòries de tots els treballs realitzats correspon l’examen a un 50% de la nota i el quadern i memòries a l’altre 50%.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ ÀMBIT CIENTÍFIC MATEMÀTIC. PMAR (3r ESO)

AVALUACIÓ TRIMESTRAL
• Un 60% de la nota correspondrà a la mitjana de la nota obtinguda en les proves escrites realitzades.

L’assistència als exàmens serà obligatòria i només podrà ser excusat mitjançant la presentació d’algun justificant mèdic (justificant del metge, part d’urgències, etc.) en cas de no justificar la falta de forma convenient, l’examen es donarà per suspès sent qualificat amb un insuficient (0). Realitzarà l’examen el primer dia d’incorporació a l’institut que tingui classe de l’assignatura mostrant el justificant mèdic.

• Un 20% de la nota correspondrà als treballs realitzats.
– S’avaluarà principalment a partir del quadern de classe. El qual es revisarà dues o tres vegades al trimestre.
– Els aspectes a valorar seran:

La realització de totes les activitats proposades: exercicis realitzats a classe o a casa, la correcció d’aquestes activitats, presa d’apunts, resums, esquemes, recerca d’informació, projecte relacionat amb l’àmbit científic etc.

– S’avaluarà tant la presentació com els continguts pràctics.

La presentació del quadern amb posterioritat a la data indicada per la professora es penalitzarà amb fins a 0,5 punts de la nota d’aquest apartat.

• Un 20% de la nota correspondrà a l’actitud.
– Participació adequada i col·laboració en la marxa de la classe i en els treballs a realitzar.
– Comportament adequat. Respecte cap al material i cap als companys i les seves idees.
– Bons hàbits de treball.
– Cada retard i falta no justificada resta 0,05 i 0,1 respectivament sobre la nota actitud.

D’aquesta manera s’obtindrà la nota de cada matèria (la de Matemàtiques, i la de Biologia i Geologia).

La qualificació global de l’àmbit tindrà en compte també la nota obtinguda en Física i Química. Per al càlcul de la qualificació global es realitzarà la mitjana de les tres matèries (Física-Química, Matemàtiques i Biologia-Geologia) sempre que s’hagi obtingut com a mínim un 4 en cadascuna d’elles. En el cas d’una d’elles sigui inferior a 4 no es podrà realitzar la mitjana quedant suspens l’àmbit i han de recuperar la matèria en el pròxim trimestre.

Després de cada avaluació es realitzarà una prova de recuperació de la matèria o matèries no superades de l’àmbit científic i matemàtic.

L’alumne sorprès en l’intent o pràctica de copiar del llibre, amb xulles, d’un altre company, o de qualsevol altra manera, se li suspendrà l’examen amb un 0.

L’alumne que superi 10 faltes no justificades per trimestre perdrà el dret a l’avaluació contínua pel que haurà de presentar-se a una única prova escrita que inclogui tots els continguts treballats durant aquest trimestre.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA.
La qualificació final de l’àmbit correspon a la mitjana de les tres avaluacions. Es considera que s’obté una qualificació d’aprovat a partir d’un 5.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA.
Els alumnes que no aprovin en l’avaluació ordinària de juny s’hauran de presentar a la prova extraordinària. La prova serà similar a les de tot el curs i inclourà qüestions dels temes treballats en les diferents avaluacions. Aquest examen tindrà caràcter d’examen final. Es considerarà aprovat l’àmbit si la nota és igual o superior a 5.

INDICADORS I PROCEDIMENTS PER A L'AVALUACIÓ I REVISIÓ DEL TALLER D'APROFUNDIMENT CTEM

Atès que aquest taller és per definició extracurricular i internivell, fora de l’oferta ordinària dels ensenyaments obligatoris i està enfocat per proporcionar a l’alumnat en risc d’abandonament metodologies diverses, actives, col·laboratives, que desenvolupen les competències del segle XXI, el primer indicador de èxit serà l’assistència continuada al mateix. Per tal de registrar aquest aspecte, es farà constar en cada sessió la participació dels alumnes compromesos signant un full d’assistència.

D’altra banda, l’evolució positiva en els aspectes actitudinals i procedimentals es registraran mitjançant l’observació directa del treball al laboratori i la resta d’espais en què es treballe i es reflectirà en reixetes elementals d’objectius observables, en què cada participant ha de practicar la seva pròpia autoavaluació.

NOM 1 2 3 4 5
He estat puntual al taller.
He cooperat amb el grup.
He respectat a tots els membres del grup.
He estat respectat per tots els membres del grup.
He respectat les normes del laboratori i altres espais de treball.
He netejat i replegat els materials en acabar.
Valoració global per altres membres del grup.
Altres observacions:

Concurs de micrografia 2017-18

Propers esdeveniments de Biologia i geologia


No hi ha cap esdeveniment properament

Últimes notícies de Biologia i geologia

21 Juny 2019

II CONCURS DE MICROGRAFIA

Els guanyadors del II Concurs de Micrografia han sigut els següents: Categoria 1: material proporcionat pel centre (etiqueta roja) Primer premi: Nerea Sànchez (4t ESO)…
Top