Futurs estudiants

INFORMACIÓ

Durant el curs fem dues reunions informatives per a les famílies i una jornada de portes obertes per als nous aspirants.

Reunions informatives durant el curs 2018-2019:

 • 23 de gener de 2019 a les 18 hores.
 • 3 d’abril de 2019 a les 18 hores.

En les reunions informatives expliquem en què consisteix el Programa del Diploma del BI, com el fem compatible amb el nostre Batxillerat i com és el procés per a poder accedir. També es contesten totes les preguntes que es poden fer.

Vesprada de portes obertes (exclusiva per alumnat aspirant):

 • DIMECRES 29 de MAIG de 2019 a les 18:00 h.

Per a conéixer al professorat i alumnat actual del programa BI i tingueu l’oportunitat de visitar el centre (VISITA VIRTUAL).

També sol vindre antic alumnat que vos pot donar un punt de vista des d’una perspectiva més ampla (PORTES OBERTES 2019).

Horari d’atenció telefònica de Coordinació de BI:

dimecres i divendres: de 10,00 a 12,00 hores

PREINSCRIPCIÓ-ADMISSIÓ

Per a accedir al BI a l’IES Pere Boïl cal seguir un procés i uns terminis similars als d’accés a qualsevol altra modalitat de Batxillerat, que s’arreplega a la resolució d’admissió general (RESOLUCIÓ de 25 de març de 2019, DOGV 8516) i a la resolució d’admissió al Batxiller Internacional (RESOLUCIÓ 16/05/2017).

 1. Preinscripció

Del 21 al 30 de maig, al mateix temps que sol·licites plaça en el centre on desitjaries estudiar el Batxillerat ordinari (LOMQUE), deuràs també presentar en el nostre centre la fitxa de preinscripció que pots descarregar ací en odt o pdf.

 • Pots presentar la fulla de preinscripció en la Secretaria del centre (matins de dilluns a divendres, de 10.00 a 13.30 o vesprades de dilluns, i dimarts de 16.00 a 17.00 hores) rebreu una còpia de la preinscripció com a comprovant.
 • També podeu enviar la preinscripció per correu electrònic a coordinadorpbi@gmail.com. Us enviarem també per correu electrònic una confirmació de la preinscripció. Fins que no rebeu aquest correu, no quedarà confirmada la preinscripció.

IMPORTANT: La preinscripció en BI es independent de la preinscripció ordinària que heu de fer en el vostre institut d’origen per a no perdre la plaça a la qual hauríeu d’accedir en cas de no ser acceptats en el BI. En cas de ser acceptats, simplement us matriculareu en el nostre centre els dies estipulats i us donareu de baixa en el centre de procedència.

 1. Presentació de documentació

Donades les característiques de l’educació del BI, per a desenvolupar el Programa amb èxit es requereix a més d’una forta motivació, suficients coneixements i habilitats en les diferents assignatures que s’estudien. És per això que el requisit acadèmic d’accés al BI és una nota mitjana de l’ESO igual o superior a 7,5.

Del 19 de juny al 3 de juliol hauràs de presentar en la secretaria del centre:

 • El certificat de nota mitjana de l’ESO expedit pel centre de procedència.
 • El certificat de notes de 4t d’ESO per a possibles desempats.
 • Si has estudiat l’ESO en un sistema estranger, has de demanar l’homologació o convalidació d’estudis en la Delegació o Subdelegació del Govierno, on a més d’un volant que acredite la teua sol·licitud has de demanar un certificat de nota mitjana que calcularen basant-se en les taules d’equivalència (en els casos en què hi haja). Este certificat només servix per al procés d’admissió en ensenyances post- obligatòries, ja que l’homologació o convalidació arribarà en un termini no inferior a dos mesos des de la teua sol·licitud.
 1. Baremació
 • Per a accedir al Batxillerat Internacional, es requerix una nota mitjana igual o superior a 7,5 punts en l’Educació Secundària Obligatòria. No obstant això, no quedaran excloses del procés totes aquelles sol·licituds amb una nota inferior a 7,5 punts, de manera que si completat algun itinerari, amb un màxim de 12/15 alumnes/as, encara existiren places vacants en un altre itinerari, dita llistat servirà per a completar el grup d’alumnes fins al màxim de llocs oferits (s’establix un màxim de 12 alumnes en els itineraris científics i 15 en els d’humanitats).
 • En cas d’empat, este es dirimiran calculant la mitjana aritmètica entre les assignatures de Valencià: Llengua i Literatura i la de Castellano: Llengua i Literatura de 4t d’Educació Secundària Obligatòria.
 • Si encara es mantinguera l’empat, les vacants s’adjudicaran per sorteig, aplicant la lletra O de desempat que s’ha assignat per a eixe curs escolar, en el procés ordinari d’admissió d’alumnat.
 • L’11 de juliol es donarà a conéixer el llistat provisional d’admesos. Podeu informar-vos en la web o personalment acudint al nostre institut.
 • De l’11 al 15 de juliol es podran presentar al·legacions davant la Direcció del Centre.
 • La Direcció del centre a la vista de les reclamacions presentades i previ informe del consell escolar, aprovarà i publicarà les llistes definitives en la pàgina web del centre el dia 18 de juliol.
 1. Matrícula (període de matriculació del 19 al 26 de juliol)

La matrícula es realtizarà de forma presencial en el centre el dia 22*.

Heu de portar:

 • Fotocòpia DNI pare/mare i alumne/a.
 • Fotocòpia llibre de família.
 • Informe de salut escolar.
 • Fotocòpia targeta SIP.
 • 12 EUR per a l’assegurança escolar.
 • Justificant de pagament de taxes d’expedició de l’historial acadèmic de Batxillerat i de la targeta d’identitat, que es realitzarà a través de la web de la Conselleria (model 046).
 • També heu d’omplir l’imprés de matrícula que trobareu dins del sobre que vos donaran en la consergeria el mateix dia 22.
 • Llista d’espera: en el moment en què es produïsca alguna vacant s’avisarà al primer aspirant en llista d’espera.

* Si algú no poguera realitzar la matriculació en el dia i l’hora indicada haurà de telefonar per a quedar en un altre moment.

 

PREGUNTES FREQÜENTS

En què consisteix la monografia?

La Monografia, amb una extensió màxima de 4.000 paraules, ofereix a l’alumnat l’oportunitat d’investigar sobre un tema que els interesse i els dota de les habilitats d’investigació i redacció requerides en l’educació superior.

+ info

En què consisteix l’element ‘Teoria del coneixement’?

Teoria del Coneixement (TdC) és un curs interdisciplinari concebut per desenvolupar un enfocament integrat i coherent de l’aprenentatge mitjançant l’exploració de la naturalesa del coneixement en les diferents disciplines i, a més, estimula l’apreciació d’altres perspectives culturals.

+ info

En què consisteix CAS?

La participació en el component Creativitat, Activitat i Servei (CAS) del col·legi anima els estudiants a prendre part en activitats artístiques, esportives i de servei a la comunitat, amb la qual cosa es fomenta un coneixement i una apreciació de la vida extraacadèmica .

+ info

Es diu Internacional perquè les classes són en anglés?

NO. El títol d’INTERNACIONAL fa referència al fet que el currículum és internacional, el mateix per als diferents països que l’imparteixen, no perquè s’impartisca en anglés.

En el nostre institut la llengua del programa és el castellà (els exàmens oficials són en castellà), encara que tots els itineraris tenen dues assignatures en valencià

Però també és cert que les llengües tenen un pes més gran que en el batxillerat ordinari, amb un nombre major d’hores setmanals d’anglés i la incorporació de documents en aquesta llengua en algunes assignatures.

Quins són els avantatges del BI?

Els avantatges concrets que s’ofereix als alumnes que cursen el BI, són:

 • La garantia d’una formació sòlida i una excel·lent preparació per cursar qualsevol carrera universitària.
 • L’atenció a la diversitat “per dalt”.
 • Els beneficis d’una formació d’excel·lència sense desemborsament econòmic per a les famílies. Això suposa, per als alumnes amb ganes de treballar, una equiparació social amb els alumnes de centres educatius d’elit.
 • Treball en grups reduïts, amb companys també motivats per l’estudi.
 • Treballs de recerca en totes les assignatures, abundants experiències de laboratori en les matèries científiques. Una formació que fixa el seu interés en la reflexió i el raonament, en “moblar caps”, i en el desenvolupament de les capacitats personals de l’alumne.
 • Les qualificacions acadèmiques estaran compostes no només dels resultats dels exàmens sinó també de la valoració dels nombrosos treballs de recerca que, en ser específics del BI.
 • L’obtenció del Diploma del BI, que té un gran prestigi a escala mundial, suposa, a més d’un excel·lent aval en el currículum personal de l’alumne, la possibilitat d’accés a una gran quantitat d’universitats d’arreu del món.
 • Per al professorat suposa un repte en el seu treball, compensat pel que té d’estimulant, alhora que un al·licient i un prestigi afegit per a l’Institut per ser dels pocs centres públics d’Espanya on s’ofereix aquest tipus d’ensenyament.

Eixiré perjudicat en les notes respecte als que cursen el batxillerat ordinari?

En principi NO, ja que les qualificacions finals de 1r i de 2n s’ajustaran als criteris del batxillerat espanyol ordinari. Però depén de cadascú.

Si bé el temps d’estudi i la nota dels exàmes de vegades es veu reduïda per l’enorme càrrega de treballs de totes les assignatures BI, aquests treballs (investigacions, pràctiques de laboratori, etc.) es tindran en compte sempre per millorar la nota final.

L’experiència ens diu que els alumnes obtenen notes similars que les que obtindrien integrats en un grup de batxillerat ordinari.

Quin és el treball extra que cal fer respecte al batxillerat normal?

Per a l’alumne suposa acceptar la responsabilitat d’una major càrrega lectiva i el compromís del treball diari. És un batxillerat per a alumnes disposats a treballar i amb una bona base a l’ESO, inquiets i preocupats per la seua formació personal.

Les assignatures tenen un major nombre setmanal d’hores de classe, i això es correspon amb un estudi més profund i la realització d’abundants treballs pràctics i d’investigació en totes les assignatures. També han de realitzar, al llarg dels dos anys, una Monografia, supervisada per un professor, per aprofundir o investigar sobre algun tema de la seua elecció, l’assaig de Tdc i les activitats CAS que es fan tant dins com fora de l’horari escolar.

Puc canviar al batxillerat ordinari en qualsevol moment?

Tingues en compte que curses el batxillerat ordinari a la vegada que el programa de Diploma del BI, per tant és possible el canvi. Ara bé, una vegada que el curs acadèmic està iniciat, per motius organitzatius els canvis són inadequats. No obstant això, en acabar el primer curs pots canviar i seguir cursant el 2n curs en un grup de batxillerat ordinari, sempre que hages aprovat 1r.

Com s’avalua els alumnes del currículum internacional?

Avaluació interna: En totes les assignatures, part de l’avaluació la realitzen professors del col·legi, que corregeixen treballs individuals lliurats com a part del treball del curs (exercicis orals, projectes, carpetes i portafolis, presentacions a classe, pràctiques de laboratori, investigacions matemàtiques, i interpretacions artístiques). No obstant això una part d’aquests treballs s’envien fora per a la seua moderació, com una prova que els criteris s’apliquen correctament al col·legi.

Avaluació externa: Algunes tasques d’avaluació les dirigeixen i supervisen els professors sense les restriccions d’un examen, però les corregeixen examinadors externs. Exemples d’això serien: treballs escrits de literatura de Llengua A, tasques escrites de Llengua B, assajos de Teoria del Coneixement i la Monografia.

A més, la major part de l’avaluació de les assignatures es realitza per mitjà d’exàmens dissenyats i corregits per examinadors externs a l’escola.

El sistema de qualificació es basa en criteris, és a dir, els resultats es determinen amb relació a criteris d’avaluació prèviament establerts i no en relació amb el treball d’altres alumnes. Validesa, fiabilitat i justícia constitueixen la base de l’estratègia d’avaluació del Programa del Diploma.

Què passa si no aprove els exàmens del Diploma del BI?

L’obtenció o no del Diploma Internacional és totalment independent de la nota que et posen els professors de l’institut per al títol del batxillerat espanyol.

L’organització internacional IBO et donarà, en tot cas, un certificat que acredite haver cursat el currículum del BI.

Quant hauré de pagar en concepte de matrícula, quotes, drets d’examen…?

La formació del BI té un alt cost, que en alguns centres privats suposa quotes de més de 600 € mensuals per alumne. No obstant això, l’IES Pere Boïl és un institut de titularitat pública i aquesta formació serà totalment gratuïta per a les famílies. La Conselleria d’Educació cobreix les despeses de matriculació de l’alumnat, quotes a l’IBO, drets d’exàmens per al diploma internacional, formació del professorat, adquisició de guies, llibres i materials necessaris per a la biblioteca i laboratoris, etc.

Top