Biologia i geologia

COMPONENTS

PROFESSORA GRUPS CÀRRECS
Pilar Tabuenca Recatalá – Biologia i Geologia 1r ESO
– Física i Química 2n ESO
Tutora de 2n B
Mar Pérez Cañellas – 1r Batxillerat Anatomia aplicada
– 1r ESO
– 2n ESO
– PMAR 3r ESO
Tutora de 1r C
Carolina Tarín García – Biologia i Geologia 3r
– Biologia i Geologia 1r Batxillerat
– CTMA 2n Batxillerat
– Sistemes Ambientals i Societats BI
Tutora 1r Batxillerat
Internacional
Humanitats
Marta Sapena Martínez – Biologia i Geologia 4t ESO
– Biologia LOMCE 2n Batxillerat
– Biologia BI 1r
– Biologia BI 2n
Cap de departament

NORMES GENERALS DEL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA I GEOLOGIA

A continuació s’indiquen algunes de les normes pròpies del departament i que es refereixen sobretot a la qualificació dels alumnes:

 • Per qualificar als alumnes es tindran en compte no solament les qualificacions obtingudes en les proves escrites sinó també un altre tipus d’indicadors tals com:
 • Aspectes actitudinals:
  • Assistència a classe i puntualitat: Les faltes i retards injustificats es puntuen negativament.
  • Atenció i participació i en classe. Interès per l’assignatura i per l’aprenentatge en general.
  • Cooperació amb els companys.
  • Bons hàbits de treball.
  • Presentació dels treballs i exercicis dins de la data. Lliurar treballs o qualsevol tipus d’exercici escrit fora de termini repercutirà negativament en la nota.
  • Respecte per l’ambient de treball, els companys i professors, pel material propi, de l’aula, del laboratori i del centre.
 • Anàlisi de les produccions dels alumnes:
  • Quadern de classe.
  • Treballs escrits, desenvolupats individualment o col·lectivament a l’aula o fora d’ella, que els alumnes hagin de fer a petició del professor.
  • Altres produccions com a informes de laboratori, monografies, resums, presentacions power-point, etc.
 • Es considera que s’obté una qualificació d’aprovat a partir d’un 5 de nota mitjana.
 • L’alumne sorprès copiant durant un examen o amb material no permès se li suspendrà l’examen amb un 0 independentment del contingut del material no permès i de si s’ha arribat a utilitzar o no.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ BIOLOGIA I GEOLOGIA 1r ESO

AVALUACIÓ TRIMESTRAL:
Proves escrites: 70 % de la nota
Treball de casa: 10%
Participació a classe: 10%
Quadern: 10%

AVALUACIÓ ORDINÀRIA:
Es realitzarà la mitjana ponderada de les tres avaluacions amb l’objectiu de tenir en compte l’evolució positiva o negativa de l’alumne. Aquesta mitjana es realitzarà de la següent manera:

Primera avaluació (x1) + Segona avaluació (x2) + Tercera avaluació (x3) = Nota Final

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:
Els alumnes que no superen la matèria en l’avaluació ordinària hauran de presentar-se a la prova extraordinària. La prova serà similar a les de tot el curs i inclourà qüestions dels temes treballats en les diferents avaluacions. Aquest examen tindrà caràcter d’examen final i la nota serà l’obtinguda en l’examen. Es considerarà aprovada la matèria si la nota és igual o superior a un 5.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ BIOLOGIA I GEOLOGIA 3r ESO

AVALUACIÓ TRIMESTRAL:
Proves escrites: 80% de la nota
Activitats i treballs: 10%
Actitud: 10%

La nota de l’avaluació serà la suma dels tres apartats anteriors. Si el resultat d’alguna de les avaluacions trimestrals és d’insuficient l’alumne podrà realitzar una prova de recuperació dels temes treballats durant aquest trimestre en finalitzar el mateix.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA:
La nota final de l’assignatura en l’avaluació ordinària de juny s’obtindrà de la realització d’una mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun dels tres trimestres.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:
Els alumnes que no aprovin en l’avaluació ordinària de juny hauran de presentar-se a la prova extraordinària. Aquest examen tindrà caràcter d’examen final i la nota serà l’obtinguda en l’examen. Es considerarà aprovada la matèria si la nota és igual o superior a 5.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESO

AVALUACIÓ TRIMESTRAL:
Proves escrites: 80% de la nota
Activitats i treballs: 10%
Actitud: 10%

La nota de l’avaluació serà la suma dels tres apartats anteriors. Si el resultat d’alguna de les avaluacions trimestrals és d’insuficient l’alumne podrà realitzar una prova de recuperació dels temes treballats durant aquest trimestre en finalitzar el mateix.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA:
La nota final de l’assignatura en l’avaluació ordinària de juny s’obtindrà de la realització d’una mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun dels tres trimestres.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:
Els alumnes que no superen l’avaluació ordinària hauran de presentar-se a la prova extraordinària. Aquest examen tindrà caràcter d’examen final i la nota serà l’obtinguda en l’examen. Es considerarà aprovada la matèria si la nota és igual o superior a un 5.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ BIOLOGIA I GEOLOGIA 1r BATXILLERAT

AVALUACIÓ TRIMESTRAL:
Proves escrites (dues o tres per avaluació): 90% de la nota
Activitats, treballs i actitud: 10%

La nota de l’avaluació serà la suma dels dos apartats anteriors. En el cas de faltes d’assistència no justificades cadascuna d’elles suposarà la disminució de 0,25 a la nota obtinguda en l’avaluació fins a un màxim d’1 punt de penalització.

Els alumnes que en una avaluació tinguen un nombre de faltes superior al 20% de les classes que s’imparteixen en aquest trimestre perdran el dret a tindre una avaluació contínua i hauran d’anar a un examen final.

L’assistència als exàmens serà obligatòria i només podrà ser excusat mitjançant la presentació d’algun justificant mèdic (justificant del metge, part d’urgències, etc.) en cas de no justificar la falta de forma convenient, l’examen es donarà per suspès.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA:
La nota final de l’assignatura en l’avaluació ordinària de juny s’obtindrà de la realització d’una mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun dels tres trimestres.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:
Els alumnes que no aprovin en l’avaluació ordinària de juny hauran de presentar-se a la prova extraordinària. Aquest examen tindrà caràcter d’examen final i la nota serà l’obtinguda en l’examen. Es considerarà aprovada la matèria si la nota és igual o superior a un 5.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ BIOLOGIA 2n BATXILLERAT

AVALUACIÓ TRIMESTRAL:
Proves escrites de llarga extensió (dues o tres per avaluació): 80% de la nota.
Proves test setmanals: 20% de la nota.

La nota de l’avaluació serà la suma dels apartats anteriors.

En el cas de faltes d’assistència no justificades cadascuna d’elles suposarà la disminució de 0,25 a la nota obtinguda en l’avaluació fins a un màxim d’1 punt de penalització.

Els alumnes que en una avaluació tinguin un nombre de faltes superior al 20% de les classes que s’imparteixen en aquest trimestre, perdran el dret a tenir una avaluació contínua i hauran d’anar a un examen final.

Els alumnes que, per causes justificades (motius mèdics), no assisteixen a un examen, s’examinaran de la matèria corresponent en el següent examen que tinguin. La no justificació de la falta implicarà que l’examen obtingui una qualificació d’insuficient.

Si el resultat d’alguna de les avaluacions trimestrals és d’insuficient l’alumne podrà realitzar una prova de recuperació dels temes treballats durant aquest trimestre en finalitzar el mateix.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA:
La nota final de l’assignatura en l’avaluació ordinària s’obtindrà de la realització d’una mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun dels tres trimestres. En el cas que el resultat de la mitjana sigua inferior a 5 l’alumne podrà realitzar una recuperació final.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:
Els alumnes que no aproven en l’avaluació ordinària hauran de presentar-se a la prova extraordinària de juny que es realitzarà en les dates que s’acorden segons la nova normativa del DOCV. Aquest examen tindrà caràcter d’examen final i la nota final serà l’obtinguda en l’examen.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ CTMA 2n BATXILLERAT

AVALUACIÓ TRIMESTRAL:
Proves escrites (dues o tres per avaluació): 60% de la nota
Activitats, treballs (de recerca, monogràfics, presentacions, debats, memòries de pràctiques o l’estudi de casos pràctics, etc) i actitud: 40%

La nota de l’avaluació serà la suma dels dos apartats anteriors.

En el cas de faltes d’assistència no justificades cadascuna d’elles suposarà la disminució de 0,25 a la nota obtinguda en l’avaluació fins a un màxim d’1 punt de penalització.

Els alumnes que en una avaluació tinguin un nombre de faltes superior al 20% de les classes que s’imparteixen en aquest trimestre perdran el dret de avaluació contínua i hauran d’anar a un examen final.

L’assistència als exàmens serà obligatòria i només podrà ser excusat mitjançant la presentació d’algun justificant mèdic (justificant del metge, part d’urgències, etc.). En cas de no justificar la falta de forma convenient, l’examen es donarà per suspès.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA:
La nota final de l’assignatura en l’avaluació ordinària s’obtindrà de la realització d’una mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun dels tres trimestres. En el cas que el resultat de la mitjana siga inferior a 5 l’alumne podrà realitzar una recuperació final.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:
Els alumnes que no aproven l’avaluació ordinària hauran de presentar-se a la prova extraordinària que es realitzarà en les dates que s’acorden segons la nova normativa del DOCV. Aquest examen tindrà caràcter d’examen final i la nota final serà l’obtinguda a l’examen.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ ANATOMIA APLICADA 1r BATXILLERAT

AVALUACIÓ TRIMESTRAL:
Proves escrites (almenys una per avaluació): 50% de la nota
Activitats, treballs i actitud: 50%

La nota de l’avaluació serà la suma dels dos apartats anteriors. En el cas de faltes d’assistència no justificades cadascuna d’elles suposarà la disminució de 0,25 a la nota obtinguda en l’avaluació fins a un màxim d’1 punt de penalització.

Els alumnes que, per causes justificades, no assisteixen a un examen, s’examinaran de la matèria corresponent en el següent examen.

Si el resultat d’alguna de les avaluacions trimestrals és d’insuficient l’alumne podrà realitzar una prova de recuperació dels temes treballats durant aquest trimestre en finalitzar el mateix.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA:
Si un alumne ha aprovat les tres avaluacions tindrà l’assignatura aprovada amb la nota corresponent a la mitjana aritmètica dels exàmens.

Si un alumne ha suspès una avaluació tindrà l’assignatura aprovada si la nota és superior a 5, sempre que la nota de l’avaluació suspesa estiga compresa entre 4 i 4,9.

Si un alumne suspèn dues o tres avaluacions tindrà l’assignatura suspesa i podrà presentar-se a un examen final.

En el cas que el resultat de la mitjana sigua inferior a 5 l’alumne serà convocat a realitzar la prova extraordinària.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:
Els alumnes que no aproven en l’avaluació ordinària de juny hauran de presentar-se a la prova extraordinària. Aquest examen tindrà caràcter d’examen final i la nota serà l’obtinguda en l’examen. Es considerarà aprovada la matèria si la nota és igual o superior a un 5.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ SISTEMES AMBIENTALS I SOCIETATS 1r BATXILLERAT INTERNACIONAL

AVALUACIÓ TRIMESTRAL:
Proves escrites (almenys una per avaluació): 75% de la nota
Activitats, treballs i actitud: 25%

La nota de l’avaluació serà la suma dels dos apartats anteriors.

En el cas de faltes d’assistència no justificades cadascuna d’elles suposarà la disminució de 0,25 a la nota obtinguda en l’avaluació fins a un màxim d’1 punt de penalització.

Els alumnes que, per causes justificades, no assisteixin a un examen, s’examinaran de la matèria corresponent en el següent examen, junt que la resta de matèria a avaluar.

En tractar-se d’avaluació sumativa si un alumne no supera la primera avaluació, aquesta serà recuperada al moment que aprovi alguna de les següents avaluacions, sent per tant els exàmens acumulatius.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA:
La nota final de l’assignatura en l’avaluació ordinària de juny s’obtindrà de la realització d’una mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun dels tres trimestres. En el cas que el resultat de la mitjana siga inferior a 5 l’alumne podrà realitzar una recuperació final.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:
Els alumnes que no aproven en l’avaluació ordinària de juny hauran de presentar-se a la prova extraordinària. Aquest examen tindrà caràcter d’examen final i la nota serà l’obtinguda en l’examen. Es considerarà aprovada la matèria si la nota és igual o superior a un 5.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ BIOLOGIA 1r I 2n BATXILLERAT INTERNACIONAL

AVALUACIÓ TRIMESTRAL:
Proves escrites (almenys una per avaluació): 80% de la nota, distribuïts de la següent manera:

Un 60% de la nota de cada avaluació correspondrà a les proves escrites de resposta oberta i que es corresponen amb el model de preguntes de la prova 2 i 3 del programa del diploma i amb el model de preguntes que fins ara s’han realitzat en la PAU. Es realitzaran com a mínim un examen d’aquest tipus per avaluació.

Un 20% es correspondrà amb la realització d’exàmens tipus test amb quatre opcions per pregunta i solament una resposta correcta. En aquests exàmens el fet de cometre algun error no comportarà una penalització. Es realitzaran com a mínim un examen d’aquest tipus per avaluació.

Activitats, treballs i actitud: 20%. Fa referència a les memòries de les pràctiques que s’han realitzat i de les recerques desenvolupades (treball de recerca individual, participació en el projecte de grup 4 i qualsevol altra recerca desenvolupada per tota la classe). En el cas de treballs de recerca els alumnes l’assistència als mateixos serà també obligatòria havent-se de presentar justificants mèdics en cas d’absència.

Aquestes activitats pràctiques seran qualificades seguint els criteris que marca l’organització del Batxillerat Internacional i que es mostren a continuació:

Compromís personal 2 (8%) + Exploració 6 (25%) + Anàlisi 6 (25%) + Avaluació 6 (25%) + Comunicació 4 (17%) = Total 24 (100%)

La nota de l’avaluació serà la suma dels apartats anteriors. En el cas de faltes d’assistència no justificades cadascuna d’elles suposarà la disminució de 0,25 a la nota obtinguda en l’avaluació fins a un màxim d’1 punt de penalització.

Els alumnes que, per causes justificades, no assisteixen a un examen, s’examinaran de la matèria corresponent en el següent examen, juntament amb la resta de matèria a avaluar.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA:
La nota final de l’assignatura en l’avaluació ordinària de juny s’obtindrà de la realització d’una mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun dels tres trimestres. En el cas que el resultat de la mitjana siga inferior a 5 l’alumne podrà realitzar una recuperació final.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:
Els alumnes que no aproven en l’avaluació ordinària de juny hauran de presentar-se a la prova extraordinària de juliol en la data i hora publicada amb anterioritat en els panells informatius del centre. Aquest examen tindrà caràcter d’examen final i la nota serà l’obtinguda en l’examen. Se considerarà aprovada la matèria si la nota és igual o superior a un 5.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ PMAR 3

AVALUACIÓ TRIMESTRAL:

• Proves escrites: 70% de la nota. Almenys es realitzarà una per avaluació.

• Treball personal: 15% de la nota. S’avaluarà principalment a partir del quadern de classe, el quin es revisarà dues o tres vegades al trimestre. Els aspectes a valorar seràn:

– Realització de totes les activitats proposades: exercicis realitzats en classe o a casa, la correcció d’aquestes activitats, anotacions, resums, esquemes, cerca d’informació, etc.
– S’avaluarà tant la presentació com els continguts pràctics.
– La presentació del quadern amb posterioritat a la data indicada per la professora es penalitzarà amb fins a 0,5 punts de la nota d’aquest apartat.

• Actitud: 15% de la nota. S’avaluaran aspectes tals com:

– Participació adequada i col·laboració en la marxa de la classe i en els treballs a realitzar.
– Comportament adequat.
– Cada falta d’assistència no justificada baixarà la nota 0,25 punts fins a un màxim d’un punt.

Per a la correcció de proves i treballs escrits s’observaràn els següents aspectes:

– La correcta utilització de conceptes, definicions i propietats relacionats amb la naturalesa de la situació que es tracta de resoldre.
– Justificacions teòriques que s’aporten per al desenvolupament de les respostes. La no justificació, absència d’explicacions o explicacions incorrectes seran penalitzades fins a un 50 % de la qualificació màxima atribuïda a la pregunta o epígraf.
– Claredat i coherència en l’exposició. Els errors de notació solament es tindran en compte si són reiterats i es penalitzaran fins a en un 20 % de la qualificació màxima atribuïda al problema o apartat.
– Precisió en els càlculs i en les notacions. Els errors de càlcul en raonaments essencialment correctes es penalitzaran disminuint fins al 40 % la valoració de l’apartat corresponent.
– Es valorarà positivament la coherència, de manera que si un alumne comet un error sense entrar en contradiccions, aquest error no es tindrà en compte excepte com es recull als anteriors apartats.
– Hauran de figurar les operacions no trivials, de manera que puga reconstruir-se l’argumentació lògica i els càlculs de l’alumne.
– La falta de neteja en les proves penalitzarà fins a un punt.
– En un treball es tindrà en compte el desenvolupament, la presentació, l’expressió, les faltes d’ortografia, l’ús de conceptes i l’originalitat.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA:
La nota final de l’assignatura en l’avaluació ordinària de juny s’obtindrà de la realització d’una mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun dels tres trimestres. En el cas que el resultat d’aquesta mitjana siga d’insuficient es realitzarà una prova extraordinària.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:
Els alumnes que no aproven en l’avaluació ordinària de juny hauran de presentar-se a la prova extraordinària. Aquest examen tindrà caràcter d’examen final i la nota serà l’obtinguda en l’examen. Es considerarà aprovada la matèria si la nota és igual o superior a un 5.

Concurs de micrografia 2017-18

Propers esdeveniments de Biologia i geologia


No hi ha cap esdeveniment properament

Últimes notícies de Biologia i geologia

04 juliol 2018

GUANYADORS DEL CONCURS DE MICROGRAFIA 2017-18

Estes són les fotos guanyadores del primer concurs de micrografia organitzat pel departament de Biologia i Geologia. Podeu vore les tres fotografies premiades i en…
Top Top