Biologia i geologia

COMPONENTS

MARTA SAPENA MARTÍNEZ (CAP DE DEPARTAMENT)
PILAR TABUENCA RECATALÁ (TUTORA DE 1r D)
GEMMA DEL ROS GARCÍA (TUTORA DE 3r B)
CAROLINA TARÍN GARCÍA (TUTORA 1r BATXILLERAT INTERNACIONAL HUMANITATS)

NORMES GENERALS DEL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA I GEOLOGIA


A continuació s’indiquen algunes de les normes pròpies del departament i que es refereixen sobretot a la qualificació dels alumnes:

 • Per a qualificar als alumnes es tindran en compte no solament les qualificacions obtingudes en les proves escrites sinó també un altre tipus d’indicadors com aquells referents a:
  • Aspectes actitudinals:
   • Assistència a classe i puntualitat: Les faltes i retards injustificats es puntuen negativament.
   • Atenció i participació i en classe. Interès per l’assignatura i per l’aprenentatge en general.
   • Cooperació amb els companys.
   • Bons hàbits de treball.
   • Presentació dins del termini i en la forma escaient dels treballs i els exercicis. Lliurar treballs o qualsevol tipus d’exercici escrit fora de termini repercutirà negativament en la
    nota podent-se baixar la nota.
   • Respecte per l’ambient de treball, els companys i professors, pel material propi, de l’aula, del laboratori i del centre.
   • Etc.
  • Anàlisi de les produccions dels alumnes:
   • Quadern de classe: és obligatori i en ell l’alumne anota les dades de les explicacions, les activitats i els exercicis proposats.
   • Es consignarà els treballs escrits, desenvolupats individualment o col·lectivament en l’aula o fora d’ella, que els alumnes hagen de fer a petició del professor. L’ús de l’expressió escrita correcta serà objecte permanent d’avaluació en tot tipus d’activitats realitzades per l’alumne.
   • Altres produccions com a informes de laboratori, monografies, resums i altres textos escrits, presentacions power-point, etc.
 • En el cas dels alumnes que per un nombre excessiu de faltes d’assistència sense justificar (superior al 20%) haja perdut el dret a l’avaluació contínua, la qualificació final tindrà en compte solament la nota de la prova escrita final que se’ls realitze.
 • És imprescindible per a la realització de qualsevol prova escrita fóra de termini la presentació d’informe o justificant mèdic. En cas de no poder justificar la falta d’aquesta manera l’examen es donarà per suspès.
 • Es considera que s’obté una qualificació d’aprovat a partir d’un 5 de nota mitjana.
 • L’alumne sorprés copiant del llibre, d’un altre company, amb xulles, o de qualsevol altra manera, se li suspendrà l’examen amb un 0 independentment del contingut del material no permès i de si s’ha arribat a utilitzar o no.
 • Per al lliurament dels treballs s’establirà una data límit de manera que no s’admetrà tasca alguna lliurada posteriorment.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ BIOLOGIA I GEOLOGIA 1r ESO


AVALUACIÓ TRIMESTRAL:
Proves escrites: 70 % de la nota
Treball de casa: 10%
Participació a classe: 10%
Quadern: 10%

AVALUACIÓ ORDINÀRIA (JUNY):
Es realitzarà la mitjana ponderada de les tres avaluacions amb l’objectiu de tenir en compte l’evolució positiva o negativa de l’alumne.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA (JULIOL):
Els alumnes que no superen la matèria en l’avaluació final hauran de presentar-se a l’examen que es realitzarà en la data exposada amb antelació en els panels informatius de l’institut en l’hora indicada i puntualment. La prova serà similar a les de tot el curs i inclourà qüestions dels temes treballats en les diferents avaluacions. Aquest examen tindrà caràcter d’examen final i la nota serà l’obtinguda en l’examen. Es considerarà aprovada la matèria si la nota és igual o superior a un 5.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ BIOLOGIA I GEOLOGIA 3r ESO


AVALUACIÓ TRIMESTRAL:
Proves escrites: 80% de la nota
Activitats i treballs: 10%
Actitud: 10%

La nota de l’avaluació serà la suma dels tres apartats anteriors. Si el resultat d’alguna de les avaluacions trimestrals és d’insuficient l’alumne podrà realitzar una prova de recuperació dels temes treballats durant aquest trimestre en finalitzar el mateix.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA (JUNY):
La nota final de l’assignatura en l’avaluació ordinària de juny s’obtindrà de la realització d’una mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun dels tres trimestres.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA (JULIOL):
Els alumnes que no aproven en l’avaluació ordinària de juny hauran de presentar-se a la prova extraordinària de juliol en la data i hora publicada amb anterioritat en els panells informatius del centre. Aquest examen tindrà caràcter d’examen final i la nota serà l’obtinguda en l’examen. Es considerarà aprovada la matèria si la nota és igual o superior a un 5.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESO


AVALUACIÓ TRIMESTRAL:
Proves escrites: 80% de la nota
Activitats i treballs: 10%
Actitud: 10%

La nota de l’avaluació serà la suma dels tres apartats anteriors. Si el resultat d’alguna de les avaluacions trimestrals és d’insuficient l’alumne podrà realitzar una prova de recuperació dels temes treballats durant aquest trimestre en finalitzar el mateix.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA (JUNY):
La nota final de l’assignatura en l’avaluació ordinària de juny s’obtindrà de la realització d’una mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun dels tres trimestres.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA (JULIOL):
Els alumnes que no aproven en l’avaluació ordinària de juny hauran de presentar-se a la prova extraordinària de juliol en la data i hora publicada amb anterioritat en els panells informatius del centre. Aquest examen tindrà caràcter d’examen final i la nota serà l’obtinguda en l’examen. Es considerarà aprovada la matèria si la nota és igual o superior a un 5.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ BIOLOGIA I GEOLOGIA 1r BATXILLERAT


AVALUACIÓ TRIMESTRAL:
Proves escrites (dues o tres per avaluació): 90% de la nota
Activitats, treballs i actitud: 10%

La nota de l’avaluació serà la suma dels dos apartats anteriors. En el cas de faltes d’assistència no justificades cadascuna d’elles suposarà la disminució de 0,25 a la nota obtinguda en l’avaluació fins a un màxim d’1 punt de penalització.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA (JUNY):
La nota final de l’assignatura en l’avaluació ordinària de juny s’obtindrà de la realització d’una mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun dels tres trimestres.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA (JULIOL):
Els alumnes que no aproven en l’avaluació ordinària de juny hauran de presentar-se a la prova extraordinària de juliol en la data i hora publicada amb anterioritat en els panells informatius del centre. Aquest examen tindrà caràcter d’examen final i la nota serà l’obtinguda en l’examen. Es considerarà aprovada la matèria si la nota és igual o superior a un 5.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ BIOLOGIA 2n BATXILLERAT


AVALUACIÓ TRIMESTRAL:
– Proves escrites (dues o tres per avaluació): 80% de la nota. Aquest percentatge s’obtindrà de la següent manera:
• Es realitzaran una o dues proves escrites de llarga durada (d’una hora a hora i mitja de durada segons el cas) en cada trimestre. Aquesta o aquestes proves constituiran el 60% de la nota (en cas que es realitzen dues proves el percentatge s’aplicarà a la mitjana entre ambdues proves).
• Es realitzarà a més una prova setmanal de durada màxima igual a 10 minuts que consistirà en 10 preguntes de resposta múltiple. El contingut d’aquestes proves serà acumulatiu fins al moment en què es realitze la prova llarga de l’apartat anterior. En aqueix moment el bloc de continguts es donarà per avaluat començant a realitzar proves curtes del nou contingut. La mitjana de totes les qualificacions obtingudes en aquestes proves constituirà el 20% de la nota.
– Activitats pràctiques, treballs i actitud: 20%.

La nota de l’avaluació serà la suma dels apartats anteriors. En el cas de faltes d’assistència no justificades cadascuna d’elles suposarà la disminució de 0,25 a la nota obtinguda en l’avaluació fins a un màxim d’1 punt de penalització. Si el resultat d’alguna de les avaluacions trimestrals és d’insuficient l’alumne podrà realitzar una prova de recuperació dels temes treballats durant aquest trimestre en finalitzar el mateix.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA (MAIG):
La nota final de l’assignatura en l’avaluació ordinària de MAIG s’obtindrà de la realització d’una mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun dels tres trimestres. En el cas que el resultat de la mitjana siga inferior a 5 l’alumne podrà realitzar una recuperació final.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA (JUNY):
Els alumnes que no aproven en l’avaluació ordinària de maig hauran de presentar-se a la prova extraordinària de juny que es realitzarà en les dates que s’acorden segons la nova normativa del DOCV. Aquest examen tindrà caràcter d’examen final i la nota final serà l’obtinguda en l’examen.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ CTMA 2n BATXILLERAT


AVALUACIÓ TRIMESTRAL:
Proves escrites (dues o tres per avaluació): 90% de la nota
Activitats, treballs i actitud: 10%

La nota de l’avaluació serà la suma dels dos apartats anteriors. En el cas de faltes d’assistència no justificades cadascuna d’elles suposarà la disminució de 0,25 a la nota obtinguda en l’avaluació fins a un màxim d’1 punt de penalització.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA (MAIG):
La nota final de l’assignatura en l’avaluació ordinària de MAIG s’obtindrà de la realització d’una mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun dels tres trimestres. En el cas que el resultat de la mitjana siga inferior a 5 l’alumne podrà realitzar una recuperació final.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA (JUNY):
Els alumnes que no aproven en l’avaluació ordinària de maig hauran de presentar-se a la prova extraordinària de juny que es realitzarà en les dates que s’acorden segons la nova normativa del DOCV. Aquest examen tindrà caràcter d’examen final i la nota final serà l’obtinguda en l’examen.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ ANATOMIA APLICADA 1r BATXILLERAT


AVALUACIÓ TRIMESTRAL:
Proves escrites (almenys una per avaluació): 50% de la nota
Activitats, treballs i actitud: 50%

La nota de l’avaluació serà la suma dels dos apartats anteriors. En el cas de faltes d’assistència no justificades cadascuna d’elles suposarà la disminució de 0,25 a la nota obtinguda en l’avaluació fins a un màxim d’1 punt de penalització. Els alumnes que, per causes justificades, no assistisquen a un examen, s’examinaran de la matèria corresponent en el següent examen, junt que la resta de matèria a avaluar. Si el resultat d’alguna de les avaluacions trimestrals és d’insuficient l’alumne podrà realitzar una prova de recuperació dels temes treballats durant aquest trimestre en finalitzar el mateix.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA (JUNY):
La nota final de l’assignatura en l’avaluació ordinària de juny s’obtindrà de la realització d’una mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun dels tres trimestres. En el cas que el resultat de la mitjana siga inferior a 5 l’alumne podrà realitzar una recuperació final.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA (JULIOL):
Els alumnes que no aproven en l’avaluació ordinària de juny hauran de presentar-se a la prova extraordinària de juliol en la data i hora publicada amb anterioritat en els panells informatius del centre. Aquest examen tindrà caràcter d’examen final i la nota serà l’obtinguda en l’examen. Es considerarà aprovada la matèria si la nota és igual o superior a un 5.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ SISTEMES AMBIENTALS I SOCIETATS 1r BATXILLERAT INTERNACIONAL


AVALUACIÓ TRIMESTRAL:
Proves escrites (almenys una per avaluació): 75% de la nota
Activitats, treballs i actitud: 25%

La nota de l’avaluació serà la suma dels dos apartats anteriors. En el cas de faltes d’assistència no justificades cadascuna d’elles suposarà la disminució de 0,25 a la nota obtinguda en l’avaluació fins a un màxim d’1 punt de penalització. Els alumnes que, per causes justificades, no assistisquen a un examen, s’examinaran de la matèria corresponent en el següent examen, junt que la resta de matèria a avaluar. En tractar-se d’avaluació sumativa si un alumne no supera la primera avaluació, aquesta serà recuperada en el moment que aprove alguna de les següents avaluacions, sent per tant els exàmens acumulatius.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA (JUNY):
La nota final de l’assignatura en l’avaluació ordinària de juny s’obtindrà de la realització d’una mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun dels tres trimestres. En el cas que el resultat de la mitjana siga inferior a 5 l’alumne podrà realitzar una recuperació final.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA (JJULIOL):
Els alumnes que no aproven en l’avaluació ordinària de juny hauran de presentar-se a la prova extraordinària de juliol en la data i hora publicada amb anterioritat en els panells informatius del centre. Aquest examen tindrà caràcter d’examen final i la nota serà l’obtinguda en l’examen. Es considerarà aprovada la matèria si la nota és igual o superior a un 5.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ BIOLOGIA 1r I 2n BATXILLERAT INTERNACIONAL


AVALUACIÓ TRIMESTRAL:
– Proves escrites (almenys una per avaluació): 80% de la nota, distribuïts de la següent manera:
• Un 60% de la nota de cada avaluació correspondrà a les proves escrites de resposta oberta i que es corresponen amb el model de preguntes de la prova 2 i 3 del programa del diploma i amb el model de preguntes que fins ara
s’han realitzat en la PAU. Es realitzaran com a mínim un examen d’aquest tipus per avaluació.
• Un 20% es correspondrà amb la realització d’exàmens tipus test amb quatre opcions per pregunta i solament una resposta correcta. En aquests exàmens el fet de cometre algun error no comportarà una penalització en la puntuació
explicant-se solament els encerts. Es realitzaran com a mínim un examen d’aquest tipus per avaluació.
– Activitats, treballs i actitud: 20%. Fa referència a les memòries de les pràctiques que s’han realitzat i de les recerques desenvolupades (treball de recerca individual, participació en el projecte de grup 4 i qualsevol altra recerca desenvolupada per tota la classe). En el cas de treballs de recerca els alumnes l’assistència als mateixos serà també obligatòria havent-se de presentar justificants mèdics en cas d’absència.

La nota de l’avaluació serà la suma dels apartats anteriors. En el cas de faltes d’assistència no justificades cadascuna d’elles suposarà la disminució de 0,25 a la nota obtinguda en l’avaluació fins a un màxim d’1 punt de penalització. Els alumnes que, per causes justificades, no assistisquen a un examen, s’examinaran de la matèria corresponent en el següent examen, juntament amb la resta de matèria a avaluar.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA (JUNY):
La nota final de l’assignatura en l’avaluació ordinària de juny s’obtindrà de la realització d’una mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun dels tres trimestres. En el cas que el resultat de la mitjana siga inferior a 5 l’alumne podrà realitzar una recuperació final.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA (JULIOL):
Els alumnes que no aproven en l’avaluació ordinària de juny hauran de presentar-se a la prova extraordinària de juliol en la data i hora publicada amb anterioritat en els panells informatius del centre. Aquest examen tindrà caràcter d’examen final i la nota serà l’obtinguda en l’examen. Es considerarà aprovada la matèria si la nota és igual o superior a un 5.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ FP BÀSICA II


AVALUACIÓ TRIMESTRAL:
Proves escrites: 60% de la nota
Activitats, treballs: 30%
Actitud: 10%

La nota de l’avaluació serà la suma dels tres apartats anteriors. Perquè la qualificació siga positiva, l’alumne no podrà obtenir puntuació inferior a 4 punts. La presentació dels treballs i activitats en data posterior a la fixada (excepte causa justificada) suposarà una penalització en la puntuació, de tal forma que un dia de retard suposarà un punt menys; dos dies, dos punts menys; i així successivament. La no presentació d’un treball suposarà una nota negativa en l’avaluació de l’actitud de l’alumne enfront de l’àrea. Com l’avaluació és contínua l’alumne serà qualificat segons l’activitat diària, per tant la recuperació també és contínua. En començar un nou projecte es procurarà corregir aquells aspectes menys desenvolupats en les tasques anteriors. Per a les parts que no es vegen en el següent projecte es manaran activitats de recuperació.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA (JUNY):
La nota final de l’assignatura en l’avaluació ordinària de juny s’obtindrà de la realització d’una mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun dels tres trimestres. En el cas que el resultat d’aquesta mitjana siga d’insuficient es procedirà de la següent manera:

1. Es lliurarà als alumnes una fulla on es detallaran els continguts que haurà de treballar cada alumne i les activitats a realitzar, així com les indicacions que considere oportunes el corresponent professor. El treball haurà de ser lliurat obligatòriament el dia de l’examen de recuperació. La no lliura del treball suposarà no poder realitzar la mitjana amb l’examen i per tant el suspens del mateix.
2. Es realitzarà una prova extraordinària.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA (JULIOL):
Els alumnes que no aproven en l’avaluació ordinària de juny hauran de presentar-se a la prova extraordinària de juliol en la data i hora publicada amb anterioritat en els panells informatius del centre. Aquest examen tindrà caràcter d’examen final i la nota serà l’obtinguda en l’examen. Es considerarà aprovada la matèria si la nota és igual o superior a un 5.

Propers esdeveniments de Biologia i geologia


No hi ha cap esdeveniment properament

Últimes notícies de Biologia i geologia

No s'ha trobat cap entrada.
Top