Accés al Programa del Diploma

INFORMACIÓ

Durant el curs fem dues reunions informatives per a les famílies i una jornada de portes obertes per als nous aspirants.

Reunions informatives durant el curs 2019-2020:

 • Dimecres 5 de febrer de 2020 a les 18 hores.
 • Dimecres 1 d’abril de 2020 a les 18 hores.

En les reunions informatives expliquem en què consisteix el Programa del Diploma del BI, com el fem compatible amb el nostre Batxillerat i com és el procés per a poder accedir. També es contesten totes les preguntes que es poden fer.

Vesprada de portes obertes (exclusiva per alumnat aspirant):

 • DIMECRES 27 de MAIG de 2020 a les 18:00 h.

Per a conéixer al professorat i alumnat actual del programa BI i tingueu l’oportunitat de visitar el centre (VISITA VIRTUAL).

També sol vindre antic alumnat que vos pot donar un punt de vista des d’una perspectiva més ampla (PORTES OBERTES 2019).

Horari d’atenció telefònica de Coordinació de BI:

dimecres i divendres: de 10,00 a 12,00 hores

dijous: de 11,05 a 12,00 hores

Correu de contacte:  coordinadorpbi@gmail.com

PREINSCRIPCIÓ-ADMISSIÓ curs 2019-2020

Per a accedir al BI a l’IES Pere Boïl cal seguir un procés i uns terminis similars als d’accés a qualsevol altra modalitat de Batxillerat, que s’arreplega a la resolució d’admissió general (RESOLUCIÓ de 25 de març de 2019, DOGV 8516) i a la resolució d’admissió al Batxiller Internacional (RESOLUCIÓ 16/05/2017).

 1. Preinscripció

Del 21 al 30 de maig, al mateix temps que sol·licites plaça en el centre on desitjaries estudiar el Batxillerat ordinari (LOMQUE), deuràs també presentar en el nostre centre la fitxa de preinscripció que pots descarregar ací en odt o pdf.

 • Pots presentar la fulla de preinscripció en la Secretaria del centre (matins de dilluns a divendres, de 10.00 a 13.30 o vesprades de dilluns, i dimarts de 16.00 a 17.00 hores) rebreu una còpia de la preinscripció com a comprovant.
 • També podeu enviar la preinscripció per correu electrònic a coordinadorpbi@gmail.com. Us enviarem també per correu electrònic una confirmació de la preinscripció. Fins que no rebeu aquest correu, no quedarà confirmada la preinscripció.

IMPORTANT: La preinscripció en BI es independent de la preinscripció ordinària que heu de fer en el vostre institut d’origen per a no perdre la plaça a la qual hauríeu d’accedir en cas de no ser acceptats en el BI. En cas de ser acceptats, simplement us matriculareu en el nostre centre els dies estipulats i us donareu de baixa en el centre de procedència.

 1. Presentació de documentació

Donades les característiques de l’educació del BI, per a desenvolupar el Programa amb èxit es requereix a més d’una forta motivació, suficients coneixements i habilitats en les diferents assignatures que s’estudien. És per això que el requisit acadèmic d’accés al BI és una nota mitjana de l’ESO igual o superior a 7,5.

Del 19 de juny al 3 de juliol hauràs de presentar en la secretaria del centre:

 • El certificat de nota mitjana de l’ESO expedit pel centre de procedència.
 • El certificat de notes de 4t d’ESO per a possibles desempats.
 • Si has estudiat l’ESO en un sistema estranger, has de demanar l’homologació o convalidació d’estudis en la Delegació o Subdelegació del Govierno, on a més d’un volant que acredite la teua sol·licitud has de demanar un certificat de nota mitjana que calcularen basant-se en les taules d’equivalència (en els casos en què hi haja). Este certificat només servix per al procés d’admissió en ensenyances post- obligatòries, ja que l’homologació o convalidació arribarà en un termini no inferior a dos mesos des de la teua sol·licitud.
 1. Baremació
 • Per a accedir al Batxillerat Internacional, es requerix una nota mitjana igual o superior a 7,5 punts en l’Educació Secundària Obligatòria. No obstant això, no quedaran excloses del procés totes aquelles sol·licituds amb una nota inferior a 7,5 punts, de manera que si completat algun itinerari, amb un màxim de 12/15 alumnes/as, encara existiren places vacants en un altre itinerari, dita llistat servirà per a completar el grup d’alumnes fins al màxim de llocs oferits (s’establix un màxim de 12 alumnes en els itineraris científics i 15 en els d’humanitats).
 • En cas d’empat, este es dirimiran calculant la mitjana aritmètica entre les assignatures de Valencià: Llengua i Literatura i la de Castellano: Llengua i Literatura de 4t d’Educació Secundària Obligatòria.
 • Si encara es mantinguera l’empat, les vacants s’adjudicaran per sorteig, aplicant la lletra O de desempat que s’ha assignat per a eixe curs escolar, en el procés ordinari d’admissió d’alumnat.
 • L’11 de juliol es donarà a conéixer el llistat provisional d’admesos. Podeu informar-vos en la web o personalment acudint al nostre institut.
 • De l’11 al 15 de juliol es podran presentar al·legacions davant la Direcció del Centre.
 • La Direcció del centre a la vista de les reclamacions presentades i previ informe del consell escolar, aprovarà i publicarà les llistes definitives en la pàgina web del centre el dia 18 de juliol.
 1. Matrícula (període de matriculació del 19 al 26 de juliol)

La matrícula es realtizarà de forma presencial en el centre el dia 22*.

Heu de portar:

 • Fotocòpia DNI pare/mare i alumne/a.
 • Fotocòpia llibre de família.
 • Informe de salut escolar.
 • Fotocòpia targeta SIP.
 • 1.12 EUR per a l’assegurança escolar.
 • Justificant de pagament de taxes d’expedició de l’historial acadèmic de Batxillerat i de la targeta d’identitat, que es realitzarà a través de la web de la Conselleria (model 046).
 • També heu d’omplir l’imprés de matrícula que trobareu dins del sobre que vos donaran en la consergeria el mateix dia 22.

* Si algú no poguera realitzar la matriculació en el dia i l’hora indicada haurà de telefonar per a quedar en un altre moment.

Llista d’espera: en el moment en què es produïsca alguna vacant s’avisarà al primer aspirant en llista d’espera.

Top